کاشت اسکار جراحی یا بخیه

ممکن است که مو روی زخم رشد نکند ، و این معمولاً در زمان معاینه مقدماتی توسط پزشک مشخص می شود که معمولاً اگر ضایعه بسیار ضخیم یا کلوئیدی باشد ابتدا باید ضایعه با تزریق یا هر مسیر دیگری که پزشک آن را مناسب تشخیص می دهد برابر باشد. آن را بکارید